Checkmark iconČeská podpora
Checkmark iconRozsáhlé záruky
Checkmark iconBezplatné vrácení
Checkmark iconDoprava zdarma od 2 500 Kč
Checkmark icon100 dní na vrácení

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Golf House s.r.o.

 

Ochrana osobních údajů je otázkou důvěry a pro společnost GOLF HOUSE s.r.o., se sídlem Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 267 30 103, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 90094 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“), je důvěra jejích zákazníků důležitá. Zpracování osobních údajů Společností, zastoupenou jednateli Jiřím Hobelantem a Ralphem Anstoetzem, jako správci ve smyslu článku 4 bodu 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), probíhá v souladu s ustanoveními GDPR a jiných relevantních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Informace pro zákazníky

 

Těmito zásadami ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Společnost informuje návštěvníky a zákazníky, kteří uzavírají smlouvy na webových stránkách Společnosti, o zpracování jejich osobních údajů při návštěvě, registraci a uzavírání smluv, a dále o právu vznést námitku proti zpracování, právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších právech, která přísluší subjektům údajů.

 

I. Jak Společnost nakládá s osobními údaji?

 

1. Co jsou osobní údaje

2. Použití osobních údajů pro uzavření a realizaci smluv

3. Ukládání osobních údajů, zákaznický účet

4. Kontakt se Společností

5. Použití osobních údajů pro reklamní účely

6. Právo odvolat souhlas a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely

7. Výmaz a blokace

 

II. Shromažďování údajů při návštěvě webových stránek

 

1. Technické informace a soubory cookie

2. Vytváření profilů uživatelů

3. Podrobnosti k webové analýze a reklamě

4. Právo odvolat souhlas a právo vznést námitku u uživatelských profilů a souborů cookie

5. Sociální sítě

6. Využívání systému živého chatu

 

III. Jak jsou chráněny osobní údaje?

 

1. Obecná ochranná opatření

2. Ochrana platebních údajů

 

IV. Kontrola totožnosti a úvěruschopnosti a scoring

 

1. Interní kontrola

2. Informace o totožnosti a úvěruschopnosti od externích informačních agentur

 

V. Práva zákazníka jako subjektu údajů

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

2. Právo na opravu údajů

3. Právo vznést námitku

4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 

a) Podmínky pro výmaz

b) Posílení práva být zapomenut

c) Výjimky z práva na výmaz

 

5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

6. Právo na přenositelnost údajů

7. Uplatnění práv subjektu údajů

 

VI. Jaké souhlasy byly uděleny?

 

 

I. Jak společnost nakládá s osobními údaji?

 

1. Co jsou osobní údaje

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“), tj. jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci subjektu údajů, nebo které jsou se subjektem údajů, jakožto fyzickou osobou, spojeny. Pro identifikovatelnost není nezbytně nutné jméno. Postačí i nepřímá identifikovatelnost, např. prostřednictvím přiřazení k identifikačnímu číslu, k lokačním údajům, k síťovému identifikátoru nebo k jednomu či více zvláštním prvkům. Jedná se tedy o identitu zákazníka. Patří sem například jméno, ale také telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje, které zákazník Společnosti poskytne.

 

Právní základy pro zpracování osobních údajů jsou obsaženy v GDPR, jehož text a související odůvodnění se nacházejí například zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 . V následujícím textu odkazujeme na příslušné právní předpisy jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

 

 

2. Použití osobních údajů pro uzavření a realizaci smluv

 

Společnost shromažďuje osobní údajů přímo od subjektu údajů (a to i v případě, že subjekt údajů se Společností komunikuje např. prostřednictvím e-mailu). Společnost může shromažďovat aktuální i historické osobní údaje včetně jména, kontaktních údajů, identifikace, zaměstnání a detailů dotazů / stížností. Společnost může také shromažďovat osobní údaje o dalších jednáních se subjektem údajů, včetně jakéhokoli kontaktu, který mezi Společností a subjektem údajů proběhl, ať již osobně, telefonicky, e-mailem nebo online.

 

V případě, že nebyly osobní údaje získány přímo od subjektu údajů, Společnost neprodleně informuje dotčený subjekt údajů o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

 

Jestliže se zákazník obrátí na Společnost s dotazem nebo s ní uzavře smlouvu, potřebuje Společnost určité údaje za účelem jejich zpracování. Jedná se např. o údaje o zamýšlené nebo provedené objednávce, adrese, e-mailové adrese a o údaje o zpracování plateb za účelem jejich posouzení před uzavřením smlouvy, uzavření a realizaci smlouvy a případné pozdější uplatnění nároků z vad zboží či poskytnuté záruky. Právním základem pro zpracování je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. V souvislosti se zpracováním objednávek a plateb obdrží poskytovatelé služeb, které Společnost využívá (např. logistické společnosti, zprostředkovatelé plateb), potřebné údaje o zákazníkovi nebo objednávce. Společnost provádí rovněž kontrolu úvěruschopnosti (viz bod IV níže). Bez přesných údajů nelze přijímat objednávky nebo nabízet některé možnosti platby.

 

Kromě toho účetní a daňové právní předpisy ukládají povinnost archivovat osobní údaje z uzavřených transakcí po zákonem stanovou dobu. Právním základem pro takové zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje.

 

3. Ukládání osobních údajů, zákaznický účet

 

Společnost ukládá osobní údaje týkající se zákazníka, popř. jeho objednávky. Zákazník se může u Společnosti zaregistrovat (e-mailová adresa a heslo). Registrace mu mimo jiné umožní přístup k údajům, které Společnost o něm a jeho objednávkách uchovává.

 

Pokud si zákazník přeje svou registraci ukončit, může použít některý z níže uvedených kontaktních údajů.

 

Zákazník bere na vědomí, že i když svůj účet (registraci) ukončí, budou jeho osobní údaje nadále uchovávány a používány pro stanovené účely (například pro zpracování objednávek).

 

K právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely viz bod I. 6.

 

4. Kontakt se Společností

 

Obrátí-li se zákazník na Společnost prostřednictvím uvedených kontaktních údajů (např. e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře), uloží si Společnost jeho jméno a kontaktní údaje i jeho požadavek. Tyto údaje budou použity ke zpracování požadavku a ke komunikaci se zákazníkem. E-mailová adresa zákazníka slouží k tomu, aby požadavek mohl být zodpovězen e-mailem. V případě dotazů na konkrétní objednávky, nebo pokud si zákazník přeje, aby Společnost něco zařídila pro něj osobně, je nutné uvést skutečné jméno. U ostatních dotazů lze uvést také pseudonym. Pokud bude vyřizování požadavku ukončeno a pokud neexistuje žádná jiná povinnost ukládat údaje, budou údaje opět vymazány.

 

Právním základem pro zpracování je v tomto případě buď splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, resp. provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů [právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR], nebo plnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje [právní základ podle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR].

 

5. Použití osobních údajů pro reklamní účely

 

Společnost má zájem udržovat vztah se svými zákazníky, získávat nové zákazníky, aktivovat bývalé a poskytovat svým zákazníkům aktuální informace a nabídky. Pro účely těchto oprávněných zájmů společnost zpracovává osobní údaje zákazníků na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (také s pomocí poskytovatelů služeb), aby mohla zákazníkům poskytovat aktuální informace a personalizované nabídky a neustále je zkvalitňovat.

 

V rámci svých reklamních propagačních aktivit sleduje Společnost zájem co nejvíce své zákazníky chránit před nevyžádanou reklamou nebo reklamou, která neodpovídá zájmům zákazníků. Aby bylo možné zohlednit jejich zájmy, jsou tyto údaje zahrnuty do výběru informací, o nichž zákazník ví, že jsou Společnosti známy. Jedná se například o předchozí nákupy v obchodech Společnosti, objednávky, informace, které zákazník již obdržel, nebo jeho reakce na relevantní propagační informace, na poštovní reklamu nebo informační bulletiny a e-mailové informace od Společnosti. V případech, kdy je to z technického a ekonomického hlediska smysluplné, jsou příslušné osobní údaje odděleny od dotyčného zákazníka, aby byly ochráněny jeho zájmy, pseudonymizovány a před vyhodnocením jsou vytvořeny skupiny (clustery), v nichž se informace o jednotlivcích propojí.

 

K právu vznést námitku a právu odvolat souhlas s níže uvedeným použitím osobních údajů k reklamním účelům viz bod I. 6.

 

Na základě výše uvedeného právního základu jsou osobní údaje používány k následujícím účelům, aniž by Společnost zákazníky zvlášť žádala o souhlas.

 

-       Poštovní reklama

 

Jméno a příjmení zákazníka, poštovní adresa a – pokud byly tyto osobní údaje poskytnuty – oslovení, akademický titul a datum narození jsou využívány k zasílání nabídek a informací o Společnosti a jejích službách a produktech poštou, pokud po vyhodnocení údajů uvedených na začátku této části existuje předpoklad, že tyto informace jsou v zájmu zákazníka.

  

-       E-mailová reklama pro vlastní podobné nabídky

 

Pokud Společnost získá e-mailovou adresu zákazníka v souvislosti s prodejem zboží, je tato adresa použita k propagaci jejích vlastních podobných produktů. Zákazník může kdykoli vznést námitku proti jakémukoli reklamnímu použití svých osobních údajů, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos, které jsou stanoveny v základních sazbách poskytovatele připojení. V komerčním sektoru používáme telefonní číslo pro reklamní účely i v případě předpokládaného souhlasu.

 

Následující zpracování osobních údajů Společnost provádí pouze na základě souhlasu zákazníka. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů [článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR].

 

(Přijetí těchto Zásad nepředstavuje souhlas zákazníka s použitím osobních údajů pro reklamní účely.)

 

-        E-mailová reklama se samostatně uděleným souhlasem

 

Pokud se zákazník samostatně zaregistruje k odběru newsletteru, bude jeho e-mailová adresa, případně další osobní údaje, které při registraci dobrovolně poskytne (např. jméno pro oslovení), použita pro reklamní účely Společnosti, případně pro nabídky reklamních partnerů obsažené v newsletteru.

 

Společnost statisticky vyhodnocuje, kdy je takový e-mail otevřen a případně které nabízené informace se setkávají se zájmem a s jakou intenzitou (např. při otevření odkazu). Vyhodnocení se provádí za účelem optimalizace dodacích lhůt objednávek, obsahu nabídek a reklamních informací.

 

-       Připomenutí hodnocení zaslané e-mailem

 

Pokud Společnost obdrží e-mailovou adresu zákazníka v souvislosti s prodejem zboží, použije ji k tomu, aby zákazníka požádala o hodnocení zakoupeného zboží nebo služeb. Proti reklamnímu využití může zákazník kdykoli vznést námitku, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než náklady na přenos, které jsou stanoveny v základních sazbách poskytovatele připojení. V komerčním sektoru používáme telefonní číslo pro reklamní účely i v případě předpokládaného souhlasu.

 

-       Používání osobních údajů zákazníka při návštěvě webových stránek Společnosti

 

Pokud Společnost shromažďuje údaje nebo si je nechává shromažďovat pomocí nástrojů webové analýzy a používá nástroje webové reklamy, bude o tom zákazníka podrobně informovat v části II. „Shromažďování údajů při návštěvě webových stránek“.

  

6. Právo odvolat souhlas a právo vznést námitku proti reklamě

 

Kdykoli lze vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro reklamní účely (viz bod I. 3 a I. 5), a to i v případě, že je toto použití bez souhlasu právně přípustné, a to zasláním neformálního sdělení nebo odvoláním uděleného souhlasu. Námitka proti zpracování a odvolání souhlasu se zpracováním zamezí jakémukoli budoucímu zpracování. Zpracování osobních údajů, které předchází uplatnění práva vznést námitku a práva odvolat souhlas, tím není dotčeno. Za námitku nebo odvolání souhlasu samozřejmě nejsou účtovány žádné další náklady. Pokud tedy doručíte Společnosti odvolání souhlasu nebo námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně profilování, e-mailem, nevzniknou subjektu údajů žádné jiné náklady než náklady na přenos dat, které jsou stanoveny v základních sazbách poskytovatele připojení. Stačí směřovat námitku nebo odvolání souhlasu na jeden z kontaktů uvedených na konci těchto Zásad.

 

V každém z reklamních e-mailů a newsletterů obdrží zákazník upozornění s adresou nebo odkazem na jednoduché odhlášení z odběru těchto informací.

 

Je nutno vzít na vědomí, že v ojedinělých případech je možno dostat reklamu i navzdory námitce nebo odvolání souhlasu. Ne vždy lze objednanou reklamu s vynaložením přiměřeného úsilí zastavit ještě před dalším rozesláním nebo jiným srovnatelným krokem.

 

Možnost vznést námitku se vztahuje také na profilování (k profilování viz bod II. 2). Pokud zákazník využije práva vznést námitku, nebudou již shromážděné údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Další informace o právech zákazníka jsou obsaženy v části V. „Práva zákazníka jako subjektu údajů“.

  

7. Výmaz a blokace

 

Osobní údaje zákazníka budou uchovávány až do dosažení stanoveného účelu nebo po dobu, po kterou má Společnost oprávněný zájem na jejich zpracování.

 

Poté budou osobní údaje vymazány, pokud se zákazníkem nebyla uzavřena jiná smlouva nebo dohoda, nebo pokud neexistuje zákonná povinnost, která se na Společnost vztahuje, uchovávat (archivovat) osobní údaje po dobu stanovenou právním předpisem (např. právním předpisy v oblasti účetnictví nebo daňového práva). Pokud je Společnost ze zákona povinná uchovávat osobní údaje o zákazníkovi, bude přístup k těmto osobním údajům za jinými účely zcela vyloučen. Tyto osobní údaje budou po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání vymazány v rámci pravidelných opatření podle právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 

Jestliže zákazník poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů, budou tyto osobní údaje uchovávány a používány tak dlouho, dokud zákazník svůj souhlas neodvolá nebo dokud nezanikne účel, pro který byl souhlas udělen. Poté se souhlas a související osobní údaje archivují až do uplynutí promlčecí lhůty (obvykle tři roky) pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Společnosti ve smyslu článku 17 odst. 3 písm. e) GDPR.

 

Nepřeje-li si zákazník dostávat reklamní sdělení, bude jeho jméno, adresa bydliště a případně e-mailová adresa použita k blokaci v příslušných seznamech, podle nichž Společnost provádí svá reklamní opatření, aby již další reklamní sdělení nedostával. Výmaz v tomto smyslu tedy nejprve znamená, že osobní údaje jsou v systémech zablokovány, zejména pro reklamní a marketingové aktivity. Zpracování těchto osobních údajů je však přípustné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR, dále též zejména v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy, při uplatnění nároků ze záruky a z vad zboží, jakož i pro účely plnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva [právní základy pro zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR].

 

  

II. Shromažďování údajů při návštěvě webových stránek

 

1. Technické informace a soubory cookie

 

Webové stránky Společnosti lze navštívit bez zadávání osobních údajů. Při návštěvě webových stránek Společnosti, i když se tak děje například prostřednictvím odkazu v newsletteru nebo v reklamě, jsou přesto shromažďovány určité údaje, které jsou ukládány do tzv. souborů protokolu. Shromažďují se – a to i v případě návštěvy prostřednictvím odkazů v newsletteru nebo reklamních odkazů na internetu – pouze přístupové údaje bez přímého vztahu k osobě, jako jsou např.

 

- internetová stránka, ze které je stránka Společnosti navštívena

- otevřená stránka

- typ a verze prohlížeče

- čas a datum přístupu

- operační systém, ve kterém je prohlížeč spuštěn

- název poskytovatele internetových služeb

- internetová adresa osoby, která přistupuje k webu (IP adresa).

- produkty a obsah, o které se návštěvník zajímá, a stupeň zájmu, jako je doba trvání, četnost, interakce s formuláři, navigačními prvky a odkazy.

 

Na základě těchto údajů nelze vyvozovat žádné závěry o osobě a výše uvedené údaje nejsou bez souhlasu kombinovány s osobními údaji.

 

IP adresa je k dispozici u hostitele, ale z důvodu ochrany osobních údajů je po sedmi (7) dnech přepsána symbolem "x", čímž je anonymizována.

 

Společnost se rovněž snaží zkrátit IP adresu tak, aby bylo pro některé partnery, kteří tuto IP adresu shromažďují v rámci svých služeb, obtížné nebo téměř nemožné ji vysledovat zpět ke konkrétní osobě.

 

Pokud je na webových stránkách umístěn obsah třetích stran (např. vložené filmy nebo jiné informace), obdrží tyto třetí strany IP adresu návštěvníka pouze za tímto účelem, protože jinak by obsah nemohl být doručen do prohlížeče návštěvníka.

 

-       Soubory cookie

 

Na webových stránkách jsou používány tzv. soubory cookie. Cookies jsou malé soubory, které jsou umisťovány do koncového zařízení a které ukládají určitá nastavení a údaje pro výměnu se systémem Společnosti nebo systémy poskytovatelů služeb prostřednictvím prohlížeče návštěvníka. Toto ukládání pomáhá přizpůsobit webovou stránku potřebám návštěvníka a usnadňuje mu její používání například tím, že si pamatuje vložené údaje, aby se jejich vkládání nemuselo opakovat. Za tímto účelem soubory cookie obvykle obsahují identifikační kódy, které umožňuje identifikovat uživatele, a/nebo prohlížeče (software pro zobrazování internetového obsahu), odlišit je od ostatních uživatelů a prohlížečů a znovu je rozpoznat při další návštěvě.

 

Mnoho souborů cookie se na konci relace prohlížeče automaticky vymaže z pevného disku (proto se nazývají také dočasné soubory cookie). Existují však také soubory cookie, které zůstávají v počítači návštěvníka uloženy trvale. Doba vypršení platnosti je pro pohodlí uživatele nastavena na určitý termín v budoucnosti. Při další návštěvě je automaticky rozpoznáno, že se jedná o vracejícího se návštěvníka a které položky a nastavení preferuje. (tzv. dlouhodobé soubory cookie). Některé z těchto souborů cookie se používají k zobrazení těch informací na webových stránkách Společnosti nebo na webových stránkách jejích partnerů, které jsou přizpůsobeny zájmům návštěvníka.

 

(Soubory cookie užívané bez poskytnutí souhlasu)

 

Soubory cookie, které zabezpečují funkce, bez nichž by nebylo možno používat webové stránky Společnosti v souladu s jejich zamýšleným účelem (tzv. technické cookies, nebo též strictly necessary cookies), využívá pouze Společnost a jejich obsah není poskytován třetím stranám. Zahrnují, například, cookies umožňující návštěvníkovi přihlásit se do zabezpečených částí webových stránek Společnosti, používat nákupní košík nebo internetové bezhotovostní platby. Tyto soubory cookie užívané bez poskytnutí souhlasu používá Společnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR (např. zapamatování obsahu nákupního košíku) nebo pro účely oprávněných zájmů Společnosti na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. zajištění bezpečné komunikace).

 

(Ostatní soubory cookie)

 

Ostatní soubory cookie lze používat pouze na základě prokazatelného souhlasu návštěvníka. Souhlas je specifikován podle typů cookies. Návštěvník má možnost přijmout všechny typy cookies, nebo všechny typy odmítnout, popř. některé přijmout a jiné odmítnout. Návštěvník může souhlas jednoduše odmítnout či odvolat. V souvislosti s ostatními soubory cookie je při návštěvě webové stránky Společnosti také zobrazena informace o ochraně osobních údajů.

 

Přehled používaných souborů cookie naleznete zde.

 

Zde je možno výběr kdykoli upravit. 

 

-       Další umístění služeb a obsahu třetích stran

 

Do této online nabídky může být integrován obsah třetích stran, například videa z YouTube, mapy z Google Maps, kanály RSS nebo grafiky z jiných webových stránek. K tomu je nutné, aby poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „třetí strany“) znali IP adresu uživatele. Bez IP adresy by nemohly odeslat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. IP adresa je proto nezbytná pro zobrazení tohoto obsahu. Společnost se snaží používat pouze takový obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze k doručení obsahu. Nemá však žádný vliv na to, zda tyto třetí strany ukládají IP adresu např. pro statistické účely. Pokud je jí to známo, informuje o tom uživatele.

 

-       Správa souborů cookie pomocí technických prostředků

 

Bez ohledu na nastavenou dobu trvání lze soubory cookie v prohlížeči ručně vymazat. Dočasné a uložené soubory cookie je možno nezávisle na sobě povolit nebo zakázat v bezpečnostních nastaveních prohlížeče. Kromě nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické umísťování souborů cookie, lze soubory cookie deaktivovat také nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z určité domény, např. "googleadservices.com". Toto nastavení pak zabrání spuštění příslušných služeb, které umísťují soubory cookie z této domény.

 

Pokud používáte mobilní zařízení, můžete v zařízení v závislosti na operačním systému aktivovat nastavení "Žádné sledování reklam" (iOS) nebo "Deaktivovat personalizovanou reklamu" (Android). Tato funkce slouží k tomu, aby se reklamní ID (neosobní identifikátor zařízení) používalo k poskytování reklamy přizpůsobené zájmům uživatele.

 

Přijetí souborů cookie není podmínkou pro návštěvu webových stránek Společnosti. Pokud však soubory cookie nebudou přijaty (nebude udělen souhlas) nebo budou deaktivovány, nemusí být na webových stránkách Společnosti k dispozici určité možnosti a některé webové podstránky se nemusí zobrazovat správně.

 

2. Vytváření profilů uživatelů

 

Zákon zná automatizované vytváření souborů údajů o konkrétní osobě pod pojmem profilování. Podle článku 4 bodu 4) GDPR je profilování jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

 

Společnost vytváří pseudonymizované statistické uživatelské profily, tj. takové, které jsou odděleny od identifikátorů týkajících se osoby, aby mohla na základě vyhodnocení vyvodit závěry týkající se zájmu o její obsah a nabídky a přizpůsobit tyto informace a nabídky uživatelům s odpovídajícími zájmy. Dále jsou tyto informace využívány ke zlepšení zabezpečení údajů, k obraně proti útokům na systémy a případně k podpoře orgánů činných v trestním řízení v případě útoků na její systémy nebo jiných trestných činů.

 

K analýze chování uživatelů jsou využívány nástroje webové analýzy. Další podrobnosti jsou obsaženy níže v části „Podrobnosti k webové analýze a reklamě“.

 

Je možno vznést námitku proti vytváření profilů s osobními údaji a proti dalšímu používání profilových údajů pro reklamní účely a odvolat případný souhlas, který byl v této souvislosti udělen (viz bod I. 6).

  

3. Podrobnosti k webové analýze a reklamě

 

Nástroje webové analýzy

 

(Google Analytics)

 

Webové stránky Společnosti používají pro analýzu webu službu Google Analytics. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited (dále jen „Google“), která byla registrována a je provozována podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy návštěvníka) jsou přeneseny na počítač společnosti Google a zde uloženy. Není přitom vyloučeno, že zpracování údajů probíhá mimo oblast působnosti práva EU.

 

Za účelem ochrany návštěvníků provedla Společnost nastavení, díky němuž společnost Google zkracuje poslední část IP adresy návštěvníků webových stránek, kteří mají IP adresu z EU nebo některého ze signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Společnost také se společností Google uzavřela standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů.

 

Prostřednictvím identifikace, například při přihlašování ke službám Google, mohou být výše uvedené údaje shromažďovány a používány také z různých zařízení. To znamená, že může být zaznamenáno například to, že návštěva na těchto webových stránkách byla zahájena na PC a pokračovala na mobilním zařízení, a data z obou zařízení mohou být propojena.

 

Společnost Google bude tyto informace používat pro účely vyhodnocování používání webových stránek z pověření Společnosti, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro Společnost, vytváření cílových skupin s podobnými zájmy a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách Společnosti a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace v zastoupení společnosti Google. Společnost Google nebude propojovat IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Vymazání analytických dat probíhá po uplynutí 50 měsíců.

 

-       Používání demografických údajů v Google Analytics

 

Google nabízí funkci „demografické údaje“, pomocí kterých lze vytvářet sestavy návštěvníků webu s informacemi o věku, pohlaví a zájmech.

 

Společnost Google tyto údaje získává z reklamy založené na zájmu a z údajů o návštěvnících od třetích stran. Údaje nejsou přiřazeny ke konkrétní osobě a jsou anonymizovány.

 

-       Deaktivace pomocí technických prostředků

 

Pokud návštěvník neudělí předem souhlas s využíváním analytických souborů cookie (tzv. analytical/performance cookies), nebudou jeho informace o návštěvě webových stránek Společnosti předávány službě Google Analytics.

 

Pokud si návštěvník nepřeje, aby byly nadále informace o jeho návštěvě webových stránek předávány službě Google Analytics, má možnost nainstalovat si do prohlížeče „deaktivační doplněk add-on“. Tento doplněk lze stáhnout zde: <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de> (německy) nebo <https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en> (anglicky).

 

Pokud si návštěvník nepřeje nadále dostávat reklamu orientovanou na jeho zájmy, může deaktivovat používání souborů cookie společností Google pro tyto účely na adrese <https://myaccount.google.com/intro>. Používání souborů cookie společností Google lze deaktivovat také stažením a instalací plug-in modulu, který je k dispozici na odkazu <https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de>.

 

Alternativně nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních je možno deaktivovat používání služby Google Analytics pomocí následujícího odkazu. Aktivací odkazu se umístí soubor cookie typu opt-out, který v budoucnu zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics na webových stránkách Společnosti. Soubory cookie typu opt-out však fungují pouze v konkrétním prohlížeči a pouze pro konkrétní doménu. Jakmile budou v prohlížeči odstraněny soubory cookie, je nutno znovu kliknout na odkaz: Deaktivovat službu Google Analytics.

  

Econda

 

Pro účely funkčního designu a optimalizace webových stránek Společnosti jsou shromažďovány a ukládány anonymizované údaje pomocí technologií společnosti econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Německo (http://www.econda.de) a z těchto údajů jsou vytvářeny uživatelské profily za použití pseudonymů. K tomuto účelu mohou být použity soubory cookie, které umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. V kontextu "cross-sellingu" je uživatelský profil propojen se zákaznickým účtem / profilem. To umožňuje zasílat uživatelům individuální nabídky upravené podle jejich zájmů a vhodně upravit prezentaci v internetovém obchodě společnosti.

 

Možnosti ochrany

 

Pokud návštěvník neudělí předem souhlas s využíváním těchto souborů cookie, nebudou uvedené údaje za účelem rozpoznání internetového prohlížeče zpracovány.

 

Deaktivovat službu econda lze také pomocí následujícího odkazu: <http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/>.

 

Mouseflow

 

Webové stránky Společnosti používají Mouseflow, nástroj pro analýzu webu od společnosti Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kodaň, Dánsko, k zaznamenávání náhodně vybraných jednotlivých návštěv (pouze s anonymizovanou IP adresou). Vytváří se tak záznam pohybů myši, kliknutí myší a interakce s klávesnicí, aby bylo možné reprodukovat náhodné návštěvy webových stránek Společnosti jako tzv. zpětné přehrávání relací, vyhodnocovat je v podobě tzv. tepelných map a odvozovat z nich možnosti pro vylepšení webových stránek Společnosti. Soubory cookie vygenerované nástrojem Mouseflow jsou po 90 dnech smazány. Údaje shromažďované společností Mouseflow nejsou personalizované, nejsou předávány třetím stranám a jsou uchovávány po dobu 90 dnů. Ukládání a zpracování shromážděných údajů probíhá v rámci EU.

 

Pokud uživatel neudělí předem souhlas s využíváním souborů cookie vygenerovaných nástrojem Mouseflow, nebudou tyto soubory cookie zpracovány. Pokud si uživatel nadále nepřeje, aby společnost Mouseflow shromažďovala jeho údaje, může to odmítnout kliknutím na následující odkaz: <https://mouseflow.de/opt-out/>.

 

4. Právo vznést námitku a právo odvolat souhlas u uživatelských profilů a souborů cookie

 

Podle čl. 21 odst. 4 GDPR má uživatel právo vznést námitku proti vytváření uživatelských profilů, zejména pokud jsou vytvářeny pro reklamní účely.

 

Svůj souhlas s využíváním souborů cookie může kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Předchozí použití tím není dotčeno. Poté již Společnost nebude osobní údaje zpracovávat.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se vznesení námitky nebo odvolání souhlasu s využíváním souborů cookie se může zákazník na Společnost kdykoli obrátit (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).

  

5. Sociální sítě

 

Na webových stránkách se nacházejí odkazy na sociální sítě, jako je Facebook, Twitter, Pinterest a další podobné služby. Možnost nastavit odkazy na nabídky Společnosti je omezena na propojení s těmito službami, takže pouze uživatel může určit, zda tyto služby obdrží údaje o jeho zájmech. Nejsou využívány sociální pluginy, tj. programy, které často přenášejí údaje sociálním sítím při pouhé návštěvě stránky.

 

6. Využívání systému živého chatu

 

SnapEngage (SnapEngage LLC)


Webové stránky Společnosti využívají technologii společnosti SnapEngage LLC, 1919 14th St., Suite 505, Boulder, CO 80302, USA (www.snapengage.com) ke shromažďování a ukládání pseudonymizovaných údajů pro účely webové analýzy a k provozu systému živého chatu, který reaguje na požadavky živé podpory. Z těchto pseudonymizovaných údajů lze pod pseudonymem vytvořit uživatelské profily. K tomu lze použít soubory cookie.

 

Údaje shromážděné pomocí technologie SnapEngage nebudou bez samostatně předem uděleného souhlasu subjektu údajů použity k osobní identifikaci návštěvníka těchto webových stránek a nebudou sloučeny s osobními údaji nositele pseudonymu.

 

Pokud uživatel neudělí předem souhlas s využíváním souborů cookie společnosti SnapEngage, nebudou tyto soubory cookie zpracovány.

 

Chce-li uživatel zabránit dalšímu ukládání souborů cookie společnosti SnapEngage, může nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby v budoucnu zabránil ukládání souborů cookie do svého počítače nebo aby odstranil již uložené soubory cookie. Vypnutí všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na webových stránkách Společnosti již nebude možné provádět. Souhlas se shromažďováním a ukládáním údajů za účelem vytvoření pseudonymizovaného uživatelského profilu je možno kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to zasláním neformálního e-mailu na e-mailovou adresu ochranadat@golfhouse.cz. 

 

III. Jak jsou chráněny osobní údaje?

 

1. Obecná ochranná opatření

 

Zákon vyžaduje, aby Společnost zavedla přiměřenou úroveň ochrany údajů. Přitom je třeba kromě jiného sladit riziko, kterému jsou údaje vystaveny, pravděpodobnost vzniku neoprávněného zásahu, stav techniky a náklady. Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti údajů a jejich zpracování v souladu se zákonnými požadavky. Má-li návštěvník obavy ohledně bezpečnosti při zadávání údajů nebo jakékoli jiné dotazy či návrhy, může se obrátit na zákaznický servis. Další kontaktní údaje jsou uvedeny na konci těchto Zásad.

 

Osobní údaje jsou při zadávání objednávky a přihlášení k osobnímu účtu přenášeny bezpečně pomocí šifrování. K tomuto účelu je využíván kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Webové stránky a další systémy Společnosti jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, zničení, neoprávněnému přístupu, pozměnění a šíření údajů neoprávněnými osobami. S přístupovými údaji je nutno vždy zacházet jako s důvěrnými a po ukončení komunikace se Společností zavřít okno prohlížeče, zejména pokud uživatel sdílí počítač s dalšími osobami.

 

2. Ochrana platebních údajů

 

-       Ochrana údajů platební karty

 

Platební formulář, do kterého zákazníci zadávají údaje o platební kartě, je umístěn v zabezpečeném počítačovém centru poskytovatele platebních služeb. Tím je zajištěno nejen to, že žádný zaměstnanec nemá přístup k údajům o platební kartě, ale také to, že jsou dodrženy standardy ochrany údajů organizací vydávajících karty.

 

-       Chráněný přenos údajů

 

Šifrování TLS se používá k přenosu údajů v platebním formuláři (číslo karty, datum platnosti, kontrolní číslice atd.) v zašifrované podobě poskytovateli platebních služeb.

 

-       Přístup k číslu karty

 

Číslo karty je u poskytovatelů platebních služeb uloženo pouze jako zašifrovaný řetězec znaků. Číslo karty se zpravidla nikdy nezobrazuje ani nezpřístupňuje v nezašifrované podobě. Číslo karty lze dekódovat pouze v rámci sítě mezinárodních organizací pro platební karty. Číslo karty se používá mimo jiné pro autorizace, rezervace a dobropisy.

 

 

IV. Kontrola totožnosti a úvěruschopnosti a scoring

 

1. Interní kontrola

 

V případě, že zákazník za objednané a dodané zboží zaplatí až následně na základě faktury (platba po dodání) jsou využívány údaje Společnosti ke kontrole současné a předchozí platební morálky zákazníka a případně i netypických objednávek (např. objednávky zadané ve stejnou dobu pod různými zákaznickými účty na stejnou adresu), a to na základě oprávněného zájmu Společnosti chránit se před úmyslným neplacením za zboží a zákazníky zaměňujícími svou totožnost [právní základ pro zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR]. Pro účely identifikace jsou používány adresní údaje a datum narození. Údaje o úvěruschopnosti, které se berou v úvahu, zahrnují neuhrazené platby, řízení o vydání platebního rozkazu, informace o platební neschopnosti, dluhové poradenství, dohody o odložení splátek z důvodu neplacení. Spolu s údaji o adrese, věku, objednaném sortimentu, způsobu objednání a zvolených možnostech platby provádí Společnost pomocí zpracování zakázek výpočet statistické pravděpodobnosti možné dlužné úhrady za zboží na základě uznávaných matematických statistických postupů, jehož výsledek je zahrnut do níže uvedených externích informací o bonitě.

 

 

2. Informace o totožnosti a úvěruschopnosti od externích informačních agentur

 

Předávání údajů společnosti CRIFBÜRGEL

 

Společnost předává společnosti CRIF Bürgel GmbH, se sídlem Radlkoferstrasse 2, 81373 Mnichov, Německo, osobní údaje shromážděné v rámci smluvního vztahu za účelem žádosti o navázání obchodního vztahu, jeho realizace a ukončení, a údaje o chování v rozporu se smlouvou nebo podvodném chování.

 

Společnost CRIF Bürgel GmbH zpracovává obdržené údaje a používá je také pro účely profilování (scoringu), aby mohla svým smluvním partnerům v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku, případně v dalších třetích zemích (pokud pro ně existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně), poskytovat informace mimo jiné o hodnocení úvěruschopnosti fyzických osob. Podrobnější informace o činnosti společnosti CRIF Bürgel GmbH jsou obsaženy v informačním letáku společnosti CRIF Bürgel nebo na internetové adrese <www.crifbuergel.de/de/datenschutz>.

 

Právním základem pro výše uvedené kontroly je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy Společnosti). Práva, která zákazníkovi přísluší, jsou uvedena níže v bodě V.

 

 

V. Jaká práva má zákazník jako subjekt údajů?

 

Jako osoba dotčená zpracováním údajů může zákazník uplatnit určitá práva.

 

1. Právo na přístup k osobním údajům

 

V souladu s článkem 15 GDPR má zákazník právo vyžádat si potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. V případě, že Společnost takové údaje zpracovává, má zákazník právo na bezplatné poskytnutí informací o svých uložených údajích. Zákazník má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

- účely zpracování;

- kategorie zpracovávaných osobních údajů;

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

- plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;

- existence práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se ho týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování;

- o existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;

- veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

- skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

 

Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda byly jeho osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním údajů.

 

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů, žádosti o informace či jiného způsobu uplatnění práv se zákazník obrací na Společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na konci těchto Zásad.

 

2. Právo na opravu údajů

 

Zákazník má vůči Společnosti právo na opravu a/nebo doplnění údajů, pokud jsou osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nepřesné nebo neúplné. Společnost provede nápravu bez zbytečného odkladu.

 

3. Právo vznést námitku

 

V souladu s článkem 21 GDPR má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Společnost osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Námitka proti kontrole totožnosti a úvěruschopnosti může znamenat, že zákazníkovi budou moci být nabídnuty pouze omezené možnosti platby nebo zamítnuto uzavření smlouvy.

 

4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

 

a) Podmínky pro výmaz

 

Zákazník má právo požádat o výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Právo na okamžitý výmaz (článek 17 GDPR) („právo být zapomenut“) existuje pouze v případě, že je dán jeden z těchto důvodů:

 

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

- subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu podle článku 21 odst. 2 GDPR;

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;

- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

 

b) Posílení práva být zapomenut

 

Jestliže Společnost jako správce zveřejnila osobní údaje a je povinna je podle článku 17 odst. 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

 

c) Výjimky z práva na výmaz

 

Kromě výše uvedených požadavků Společnost upozorňuje, že zamítnutí žádosti o výmaz může být odůvodněno následujícími výjimkami:

 

- pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací;

- pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členských států, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;

- pokud je zpracování nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle článku 9 odst. 2 písm. h) a i) a článku 9 odst. 3 GDPR;

- pokud je zpracování nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 GDPR, pokud by právo na výmaz pravděpodobně znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení účelů takového zpracování, nebo

- pokud je zpracování nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

5. Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

Subjekt údajů má právo na to, aby Společnost jakožto správce omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 

- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 

- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

 

- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 

- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle článku 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu. Pokud bylo omezení zpracování omezeno v souladu s výše uvedenými podmínkami, informuje správce subjekt údajů předtím, než bude omezení zrušeno.

 

 

6. Právo na přenositelnost údajů

 

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů [podle článku 6 odst. 1 písm. a) nebo článku 9 odst. 2 písm. a) GDPR] nebo na smlouvě [podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR] a zpracování se provádí automatizovaně.

 

Subjekt údajů má rovněž právo požádat o přímé předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné.

 

Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.  

 

7. Uplatnění práv

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo uplatnění práv se může zákazník obrátit na zákaznický servis Společnosti (kontaktní údaje jsou uvedeny níže).

 

Pokud se zákazník domnívá, že se Společnost jeho záležitostí nezabývá náležitým způsobem, má právo (aniž jsou dotčeny jakékoli jiné opravné prostředky podle správního či občanského práva) podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu údajů, zejména v členském státě svého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení práva. Příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.

 

 

VI. Jaké souhlasy byly uděleny?

 

Je možné, že zákazník udělil souhlas s kontaktováním pro reklamní účely nebo pro určité využití svých údajů (například pro zasílání newsletteru nebo služeb v rámci přihlášení k zákaznickému účtu atd.). Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

GOLF HOUSE s.r.o.

 

Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9

 

Telefonní číslo:        +420 272 655 100

 

E-mail:                      praha.cernymost@golfhouse.cz

WWW:                        https://golfhouse.cz/

 

 

Zákazník má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a které je prováděno na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních (viz např. bod II. 2).

 

V případě námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu (článek 21 odst. 2 GDPR) bude toto zpracování údajů ukončeno co nejdříve po obdržení námitky (další podrobnosti viz také bod I. 6.).

 

Námitku proti jinému zpracování (podle článku 21 odst. 1 GDPR) na základě článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR (např. kontrola totožnosti a úvěruschopnosti) lze vznést pouze z důvodů vyplývajících z konkrétní situace zákazníka, přičemž další zpracování lze ospravedlnit závažnými naléhavými důvody zasluhujícími zvláštní ochranu.

 

Udělený souhlas lze odvolat. Při odvolání nevzniknou žádné zvláštní náklady (kromě nákladů na přenos podle základních sazeb poskytovatele připojení).

 

Podání námitky a odvolání souhlasu zakládá účinky do budoucna. Zákonnost zpracování údajů v minulosti tím není dotčena.