Checkmark iconČeská podpora
Checkmark iconRozsáhlé záruky
Checkmark iconOd 2500,- Kč je poštovné zdarma. Neplatí pro elektrické vozíky
Checkmark icon100 dní na vrácení

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)
pro online obchody v České republice

VOP PDF

1. Preambule

Společnost GOLF HOUSE s.r.o., se sídlem Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 267 30 103, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 90094 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Golf House“), prodává prostřednictvím svého internetového obchodu na adrese <https://golfhouse.cz/> (dále jen „Webové stránky“) golfové hole a příslušenství pro golfový sport (golfové bagy, vozíky, oblečení atp.).

2. Oblast použití

Tyto VOP se vztahují na právní jednání učiněné mezi společností Golf House a uživateli Webových stránek (dále jen „zákazník“), pokud je zboží objednáno z České republiky a/nebo se dodací adresa nachází v České republice. Využitím nabízených internetových služeb, zejména pak zaškrtnutím ikony s udělením souhlasu, přijímá zákazník tyto VOP. Jiné VOP, které by byly s těmito VOP v rozporu, platí pouze tehdy, jestliže je společnost Golf House výslovně písemně přijme. Společnost Golf House si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli a bez udání důvodu změnit. Využije-li zákazník internetových služeb společnosti Golf House, má se za to, že se změnou VOP souhlasí. .

3. Uzavírání smluv

Používání Webových stránek nebo internetového obchodu na Webových stránkách je bezplatné. Chce-li zákazník nakupovat zboží prostřednictvím internetového obchodu na Webových stránkách, musí být starší patnácti (15) let. V případě osob mladších patnácti let lze platně jednat se souhlasem zákonného zástupce. Zákazník odpovídá za to, že uvedl svou pravou totožnost a pouze správné údaje. Společnost Golf House si vyhrazuje právo nepřijímat objednávky, které obsahují neúplné a/nebo zjevně nesprávné údaje. Zákazník je povinen neprodleně písemně informovat společnost Golf House o změně své obchodní firmy či adresy. Pokud společnosti Golf House nebude oznámena změna, považují se písemnosti za doručené zákazníkovi, jestliže byly zaslány na adresu, kterou zákazník naposledy uvedl. Žádosti týkající se změn faktur, nemají za následek prodloužení jejich splatnosti. Prezentace výrobků a informace o nich uváděné v internetovém obchodě na Webových stránkách, v katalozích, prospektech a jiném prodejním materiálu, stejně jako na jiných webových stránkách nejsou pro společnost Golf House závazné. Zobrazené a dodané výrobky se mohou nepatrně lišit. Prezentace výrobků nepředstavuje závaznou nabídku.

Po výběru kategorie výrobků (dámské, pánské, juniorské atd.) na Webových stránkách se zobrazují jednotlivé skupiny výrobků s podskupinami (móda, vybavení, obuv atd.) a jsou nabídnuty k výběru. Po výběru výrobku a případně jeho barvy/velikosti atp., je výrobek kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“ vložen do nákupního košíku. Výrobek lze v nákupním košíku kdykoli změnit nebo jej z něj odebrat. Jakmile je objednávka dokončena, přejde zákazník pomocí ikony „přejít k pokladně“ do oddílu „potvrzení objednávky“. Zde musí zadat své údaje, zvolit si heslo a vybrat způsob dopravy a platby. Na stránkách je zákazníkům k dispozici bezplatná poradenská linka. Po zadání osobních údajů musí zákazník pomocí zaškrtnutí samostatné ikony přijmout tyto VOP, aby mohla být jeho objednávka zpracována. VOP si lze kdykoli zobrazit kliknutím na ikonu „Golf House VOP“. Teprve po správném vyplnění všech těchto polí se zákazník pomocí ikony „pokračovat“ dostane do zabezpečené oblasti na stránce „potvrzení objednávky“. Zde si může zákazník ještě jednou zkontrolovat fakturační adresu a adresu doručení, způsob platby a způsob dopravy; může si rovněž prohlédnout a změnit celý nákupní košík. Objednávka je dokončená aktivací ikony „nyní koupit“, která v internetovém obchodě představuje závaznou nabídku zákazníka na uzavření kupní smlouvy se společností Golf House. Po odeslání objednávky zašle společnost Golf House zákazníkovi potvrzovací e-mail, který shrnuje podrobnosti objednávky (potvrzení objednávky). E-mail si lze vytisknout po kliknutí na ikonu „objednávka proběhla úspěšně“. Pro obsah a rozsah objednávky je určující výhradně toto písemné potvrzení objednávky. Potvrzení objednávky však nemá za následek přijetí návrhu zákazníka na uzavření smlouvy. K přijetí objednávky, a tím i uzavření kupní smlouvy, dochází teprve odesláním zboží a zasláním druhého e-mailu obsahujícího potvrzení o odeslání zboží. Potvrzení o odeslání zboží obsahuje znění kupní smlouvy, znění aktuálních VOP (případně hypertextový odkaz na aktuální VOP) a další údaje podle ust. § 1827 odst. 2 ve spojení s § 1822, § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku (zajištění textu smlouvy). Přijetím těchto VOP a odesláním závazné objednávky, za niž je zákazník povinen provést úhradu, souhlasí se zasláním potvrzení o uzavření kupní smlouvy e-mailem. Nebude-li společnost Golf House schopna dodat objednané zboží z důvodu nedostupnosti, nebo jestliže objednávku nepřijme, sdělí tuto skutečnost neprodleně zákazníkovi a vrátí mu všechny již provedené platby. Změny a doplnění smlouvy jsou účinné pouze tehdy, jestliže s nimi společnost Golf House vyjádří svůj výslovný souhlas v písemné formě. Požadavek písemné formy je splněn také zasláním faxové zprávy nebo e-mailu s prostým elektronickým podpisem.

4. Odstoupení od kupní smlouvy a informace o právu odstoupit od smlouvy

V případě spotřebitelských smluv uzavíraných distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu na Webových stránkách je zákazník oprávněn odstoupit v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku od kupní smlouvy do sto (100) dnů, a to prostřednictvím jednoznačného prohlášení o takovém svém rozhodnutí bez udání důvodů. Své prohlášení o rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy musí společnosti Golf House odeslat během této lhůty.

Platí zde omezení (výjimky z práva odstoupit od smlouvy) podle § 1837 občanského zákoníku (např. u zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží podléhajícího rychlé zkáze či zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit). Pro účely prohlášení o odstoupení od smlouvy může zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy I k těmto VOP. Prohlášení o odstoupení od smlouvy musí zákazník zaslat na níže uvedenou adresu:

GOLF HOUSE s.r.o.
Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9

nebo na e-mailovou adresu: zakaznickyservis@golfhouse.cz

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet dnem, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba, která není dopravcem, převzala zboží. V případě dílčích dodávek (dodání několika druhů zboží) nebo dodání několika částí jedné objednávky je rozhodující datum převzetí posledního dodaného zboží.

V případě účinného odstoupení od smlouvy, si musí smluvní strany vrátit plnění, která od sebe navzájem obdržely. Zákazník je povinen vrátit zboží nejpozději do sto (100) dnů po doručení společnosti Golf House oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Zákazník je povinen vrátit zboží na tuto adresu:

Golf House Zentrallager
c/o BLG Sports & Fashion Logistics GmbH
Axel-Beckord-Str. 2
99880 Hörsel
Deutschland

Toto může učinit pomocí štítku pro vrácení, který je obsahem každé zásilky, Pokud štítek nebude doručen se zásilkou , může o něj dodatečně požádát zákaznický servis zakaznickyservis@golfhouse.cz

Štítek bude zaslán elektronickou cestou ve formátu PDF.


¹ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


Společnost Golf House je povinná vrátit platby provedené zákazníkem (včetně nákladů na dopravu zboží nabízené společností Golf House) za použití stejných platebních prostředků nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. Společnost Golf House je však oprávněna odmítnout vrátit zaplacenou částku, dokud jí nebude vrácené zboží předáno, doručeno nebo zákazník nepředloží doklad o odeslání zásilky se zbožím určeným k vrácení. Pro zachování lhůty je dostatečné, aby bylo zboží během této lhůty odesláno (předáno přepravci či poskytovateli poštovních služeb). Zákazník odpovídá za snížení tržní hodnoty plnění v důsledku manipulace se zbožím, která nebyla nezbytná pro přezkoumání jakosti, vlastností a funkčnosti zboží. Zboží, které zákazník společnosti Golf House vrací, musí být zabaleno tak, aby bylo maximálně chráněno při přepravě, ideálně v původním obalu. Náklady na vrácení zboží hradí Golf House s.r.o.

5. Ceny, platební podmínky, započtení, výhrada vlastnictví

Sjednává se, že platí ceny aktuální v době provedení objednávky. Veškeré ceny uvedené na Webových stránkách podléhají změnám, nejsou závazné a mohou být kdykoli změněny. Uvedené ceny jsou ceny včetně DPH v korunách českých za dodání ze skladu společnosti Golf House, a to bez balného, ceny za dopravu, případných daní a cel. Balné a náklady na dopravu, případně vzniklé daně a clo hradí zákazník. Tyto ceny jsou k nahlédnutí v oddíle „potvrzení objednávky“ v internetovém obchodě na Webových stránkách. Cena za dopravu se počítá za každou dodávku zvlášť a je nezávislá na tom, zda se jedná o dílčí dodávku, ani se neodvíjí podle počtu objednaného množství položek. Společnost Golf House si vyhrazuje právo nabízet dodávky zboží počínaje určitou minimální hodnotou objednávky bez účtování nákladů za dopravu, přičemž je v takovém případě oprávněna zvolit si způsob dopravy. Zákazník může kupní cenu uhradit bankovním převodem na základě faktury, zálohovou platbou nebo kreditní kartou. Způsob platby lze měnit během procesu objednávky v oddíle „potvrzení objednávky“. Jestliže je zvolen způsob platby pomocí „faktury“, stává se kupní cena splatná po obdržení faktury; u způsobů platby zálohou a kreditní kartou okamžikem přijetí nabídky (okamžikem přijetí návrhu zákazníka na uzavření kupní smlouvy) společností Golf House. Společnost Golf House si vyhrazuje právo ověřit v průběhu objednávky bonitu zákazníka a v případě potřeby vyloučit při objednávce jednotlivé způsoby platby. V případě prodlení s platbou je společnost Golf House oprávněna (s výhradou uplatnění práva na náhradu vyšší škody, jejíž výši by musela v daném případě doložit), požadovat po zákazníkovi náhradu veškerých výdajů spojených s účelným vymáháním platby formou řízení před soudem, včetně úroků z prodlení ve výši určené nařízením vlády. Společnost Golf House je kromě toho oprávněna vyloučit zákazníka z možnosti objednat si další zboží, jestliže za zboží nezaplatil a byla mu zaslána upomínka. Zákazník může vznést do čtrnácti (14) dní od data vystavení faktury námitku proti fakturované dlužné částce, v opačném případě se má za to, že dluh uznal. Společnost Golf House upozorní zákazníka na tuto lhůtu a na právní důsledky, které vzniknou v případě jejího nedodržení. Zákazník není oprávněn provádět započtení neuhrazených pohledávek vůči společnosti Golf House. Dokud zákazník v úplnosti neuhradí kupní cenu a všechny pohledávky z obchodního vztahu nebo jiného právního důvodu, včetně vzniklých nákladů, zůstává vlastníkem smluvního plnění společnost Golf House. Zákazník je povinen přijmout veškerá opatření k zajištění a ochraně majetku společnosti Golf House, tzn. že její majetek nesmí zastavit, provést zajišťovací převod vlastnického práva či jej jakýmkoli jiným způsobem zpeněžit (zcizit).

6. Dodávky, doprava

Místem plnění pro dodávky společnosti Golf House je sídlo společnosti Golf House na adrese Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9. Dílčí dodávky jsou přípustné. Strany nenesou odpovědnost za nesplnění svých smluvních povinností v případě zásahu vyšší moci. Pod pojmem vyšší moc se rozumí rovněž stávky či jiné obdobné události ve vlastním provoze či provozech třetích osob, zpoždění dopravy, poruchy strojů, výpadky v souvislosti s výrobky, za které nezodpovídá společnost Golf House, opatření učiněná veřejnoprávními orgány a další okolnosti, které nezpůsobí žádná ze stran. Společnost Golf House dodá objednané výrobky na adresu dodání uvedenou zákazníkem. Zákazník si může prohlédnout dopravní prostředky a trasu dopravy v sekci „potvrzení objednávky“. Zákazník je povinen převzít dodané výrobky, a to i tehdy, jestliže vykazují případné vady.

Dodací termíny uvedené společností Golf House jsou vždy nezávazné, ledaže byly písemně a výslovně označeny jako závazné. Náhrada škody z důvodu pozdního dodání je vyloučena ve vztazích se zákazníkem, který není spotřebitelem, s výjimkou úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti Golf House. Dodací lhůta činí zpravidla tři až čtyři pracovní dny. U transakcí mezi podnikatelem a spotřebitelem činí lhůta plnění nejvýše třicet (30) dnů po uzavření smlouvy, ledaže by byl zákazník upozorněn na to a souhlasil s tím, že společnost Golf House není schopna zaručit dostupnost výrobků nebo jestliže je dohodnuta delší doba plnění z důvodu výroby na zakázku. Pokud společnost Golf House není bez vlastního zavinění schopna dodat objednané zboží (např. kvůli tomu, že jeden z dodavatelů nesplnil své závazky), je oprávněna od smlouvy se zákazníkem odstoupit. O tom zákazníka bez zbytečného odkladu informuje a sjedná s ním způsob vrácení kupní ceny zaplacené za zboží, které nelze dodat.

Okamžikem předání výrobků k přepravě přechází riziko nebezpečí škody na zákazníka. Zákazník má možnost uzavřít pojištění přepravy, jehož náklady si hradí. U transakcí se spotřebitelem přechází riziko nebezpečí škody na spotřebitele teprve v okamžiku, kdy je zboží předáno spotřebiteli nebo třetí osobě určené spotřebitelem, jež je odlišná od dopravce. Pokud není možné doručení zákazníkovi z důvodu, který sám způsobil (např. proto, že nebyl zastižen na adrese dodání), hradí náklady spojené s neúspěšným doručením zákazník. Jestliže společnost Golf House způsobila zpoždění dodávky, může zákazník požadovat plnění nebo od smlouvy odstoupit při stanovení přiměřené dodatečné lhůty pro dodání objednaného zboží (nejméně tří týdnů od data doručení oznámení o stanovení dodatečné lhůty). V případě poškození zboží během přepravy musí zákazník neprodleně nahlásit poškození přepravní společnosti a uplatnit u ní právo na náhradu škody. Společnost Golf House neodpovídá za zaviněné jednání třetích osob, pokud není zákazník spotřebitelem.

7. Odpovědnost za vady

Pro smluvní vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem platí ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až 2112, § 2158 až 2174 občanského zákoníku, a dále též ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník, který není spotřebitelem, je povinen bezprostředně po převzetí předmětu smlouvy zkontrolovat, zda nevykazuje vady, a o případných vadách do sedmi (7) pracovních dnů písemně a podrobně informovat společnost Golf House. Touto formou musí být oznámeny i vady, které budou zjištěny později. V případě nedodržení požadavků kladených na kontrolu zboží a vytknutí vad, zanikají práva zákazníka, který není spotřebitelem, plynoucí ze zákonné odpovědnosti za vady zboží, náhrady škody z důvodu vady zboží či omylu týkajícího se bezvadného stavu zboží.

Důkazní břemeno, že zboží vykazovalo vady již v době předání, nese (i během prvních šesti (6) měsíců po předání zboží) zákazník. Ustanovení § 2161 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. To však neplatí pro smluvní vztahy se spotřebitelem. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží zákazníkem, který je spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Jestliže v okamžiku předání předmětu smlouvy vykazovalo zboží vadu, za kterou odpovídá společnost Golf House, je tato povinná vadu odstranit dle svého uvážení opravou nebo výměnou zboží. Zákazník, který je spotřebitelem, může požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (a znamenalo by pro společnost Golf House vznik nepřiměřených nákladů). Pokud se však vada týká pouze součásti věci, může zákazník, který je spotřebitelem, požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li však výměna za věc bezvadnou vzhledem k povaze vady neúměrná, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na bezplatné odstranění vady. Zákazník, který je spotřebitelem, má dále právo na odstranění vady dodáním chybějící věci nebo součásti. Právo na odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit, pokud věc nebo její součást nelze vyměnit ani opravit (či doplnit). Neodstoupí-li zákazník, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci (či doplnění chybějící věci nebo součásti), může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník, který je spotřebitelem, má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost Golf House nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit nebo doplnit její součást nebo věc opravit (či doplnit), jakož i v případě, že společnost Golf House nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo odstoupení od kupní smlouvy z důvodu vad zboží je vyloučeno ve vztazích se zákazníkem, který není spotřebitelem. Zákazník, který je spotřebitelem, je podle ust. § 2165 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Práva zákazníka nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží jsou vyloučena. Vyloučeno je rovněž právo na náhradu škody, která nevznikla na samotném předmětu smlouvy. To však neplatí ve vztazích se spotřebitelem či jinou slabší stranou, dále v případě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, nebo jestliže společnost Golf House ze zákona odpovídá za újmu vzniklou z důvodu úmyslného jednání či z hrubé nedbalosti, nebo v dalších případech, kdy zákon smluvní omezení odpovědnosti za škodu nepřipouští. Společnost Golf House neodpovídá za vady zboží v případě nevhodného nebo neodborného použití, ošetření nebo aplikace. Společnost Golf House rovněž neodpovídá za to, že budou Webové stránky stále v provozu. Společnost Golf House je oprávněna dočasně vypnout internetový obchod na Webových stránkách z důvodů provádění údržby. Pokud společnost Golf House vadu uzná a zašle zákazníkovi nové zboží bez vad, je tento povinen do čtrnácti (14) dnů vrátit společnosti Golf House původně dodané zboží, a to na její náklady. To však neplatí v případě zákazníka, který je spotřebitelem, neboť mu náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění (zejména poštovného či nákladů jiné dopravy zboží). Společnost Golf House si vyhrazuje právo uplatnit v rámci zákonem stanovených podmínek právo na náhradu škody.

8. Odpovědnost

Společnost Golf House odpovídá pouze za škodu na dodaném zboží, vyjma zejména újmy způsobené spotřebiteli či jiné slabší straně, újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, nebo újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, nebo jiných případů, kdy zákon smluvní omezení odpovědnosti za škodu nepřipouští. Ostatní a následná práva zákazníka, který není spotřebitelem, zejména z titulu ušlého zisku či plynoucí z práv třetích osob jsou vůči společnosti Golf House vyloučena, nestanoví-li zákon jinak. Společnost Golf House neodpovídá zejména za škody způsobené vyšší mocí, stávkami či jinými obdobnými událostmi ve vlastním provozu či provozu třetích osob, poruchami strojů, jakýmikoli výpadky v souvislosti s výrobky, které nezpůsobila společnost Golf House, opatřeními učiněnými veřejnoprávními orgány, poruchami, přerušením dodávek a dalšími závadami zapříčiněnými přímým či nepřímým připojením k síti, dále neodpovídá za jednání třetích stran v rámci internetové sítě a za další opatření, která nezpůsobila žádná ze stran, nebo za nezbytná a účelná technická opatření (např. údržbu). Výše náhrady škody vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, je co do výše omezena trojnásobkem hodnoty objednávky, s výjimkou případů, kdy zákon smluvní omezení odpovědnosti nepřipouští. Připouští-li zákon omezení odpovědnosti, platí též pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a externích poskytovatelů služeb společnosti Golf House. Právo na náhradu škody se promlčuje do jednoho (1) roku ode dne, kdy mohlo být uplatněno poprvé. Tímto však nejsou ovlivněny objektivní promlčecí lhůty podle občanského zákoníku. Místo výše uvedené promlčecí lhůty platí zákonná promlčecí lhůta, jde-li o zákazníka, který je spotřebitelem, popř. jinou slabší stranou, nebo jde-li o právo na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví nebo o právo vzniklé z úmyslného porušení povinnosti. Společnost Golf House v žádném případě nenese odpovědnost za výpadky serveru a je oprávněna dočasně pozastavit internetový obchod na Webových stránkách z nezbytných důvodů (např. za účelem provádění údržby, zabezpečení, z kapacitních důvodů, zlepšení atd.). Odkazy poskytované na Webových stránkách byly pečlivě vybrány, společnost Golf House však neodpovídá za obsah stránek propojených pomocí odkazů.

9. Ochrana osobních údajů

Společnost Golf House dodržuje příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů. Veškeré údaje jsou důvěrné. Údaje nezbytné pro realizaci obchodní transakce se automaticky ukládají pomocí výpočetní techniky a jsou v případě potřeby předány propojeným osobám za účelem zpracování objednávky. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete zde. Soukromí >

10. Práva duševního vlastnictví a vlastnické právo

Služby nabízené společností Golf House na Webových stránkách, obsah a struktura Webových stránek jsou chráněny autorským právem. Všechna vyobrazení, zejména logo „Golf House“ a obchodní firma jsou chráněny zákonem. Provádění změn Webových stránek je zakázáno. Změny, odstranění, zničení a úpravy jakýchkoli odkazů na vlastnická práva, ochranné známky, síťové identifikátory atp., které jsou připojeny k dodávaným předmětům smlouvy nebo které jsou k nim přiloženy, jsou zakázány..

11. Ostatní ustanovení

Místně příslušným soudem pro všechny spory vyplývající ze smluv se zákazníkem je soud podle sídla společnosti Golf House. V případě smluv uzavíraných se spotřebitelem se místní příslušnost soudu určuje podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu . Rozhodným právem je právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 je vyloučeno.

12. Právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, může podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené se společností Golf House. Subjektem obecně oprávněným zajišťovat mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) souvisejících s kupní smlouvou a těmito VOP je Česká obchodní inspekce. Další informace o ADR jsou k dispozici na webové stránce: https://adr.coi.cz. Ministerstvo průmyslu a obchodu může pověřit mimosoudním řešením spotřebitelských sporů i další subjekty; seznam těchto subjektů naleznete na webové stránce ministerstva: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/ nebo na webové stránce Evropské komise: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2. Zákazník může využít též portál ADR provozovaný Evropskou komisí na webové stránce: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pokud by byla jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná nebo se jimi stala, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení těchto VOP budou nahrazeny takovou úpravou, která by co nejvíce odpovídala hospodářskému záměru smlouvy s ohledem na přiměřenou míru zachování zájmů obou stran. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy, jejíž součástí jsou tyto VOP, přecházejí na právního nástupce stran.


² Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.