Checkmark iconČeská podpora
Checkmark iconRozsáhlé záruky
Checkmark iconOd 2500,- Kč je poštovné zdarma. Neplatí pro elektrické vozíky
Checkmark icon100 dní na vrácení

1. Obecná ustanovení

Toto jsou Všeobecné podmínky pro spotřebitelské soutěže (dále jen „Všeobecné podmínky“) pořádané společností GOLF HOUSE s.r.o., se sídlem Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 267 30 103, zapsanou v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 90094 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „společnost Golf House“) přímo nebo ve spolupráci s partnery. Účastí ve spotřebitelské soutěži společnosti Golf House nebo v soutěži pořádané ve spolupráci s partnerem přijímá účastník tyto Všeobecné podmínky a v případě jednotlivých soutěží odděleně uvedené podmínky a lhůty. Vymáhání nároku na výhru soudní cestou je vyloučeno

2. Spotřebitelské soutěže pořádané online

Online spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Golf House ve spolupráci s dalšími partnery, kteří poskytují výhry do soutěží (sponzoři výher). Společnost Golf House zastupuje tyto partnery a sponzory výher v průběhu soutěže a přislíbí jejich jménem výhry, které tito do soutěže věnovali. Příslušný sponzor výhry je přislibujícím ve smyslu § 2884 občanského zákoníku. Společnost Golf House proto není povinna poskytnout vlastní plnění, pokud není v konkrétním případě sama sponzorem výhry.

3. Podmínky účasti ve spotřebitelské soutěži

Pokud není výslovně uvedeno jinak, může se soutěže zúčastnit každá plně svéprávná fyzická osoba. Nezletilým není účast v soutěži povolena. Pro soutěže s výhrami, v nichž je jako výhra přislíben pronájem vozidel, platí minimální věk 25 let. Výhry nebudou předány nezletilým osobám. Dále jsou z účasti vyloučeny tyto osoby:

a) zaměstnanci společností Golf House, Golf House Direktversand GmbH, Constantin Medien AG, produkčních společností odpovědných za obsah, zaměstnanci zúčastněných poskytovatelů, zúčastněných sponzorů výher a jejich příbuzní a právní zástupci,

b) osoby, které používají nepovolené pomůcky nebo jinak podvodně získávají výhody,

c) účastníci, kteří o sobě uvedou nepravdivé údaje,

d) osoby, které společnost Golf House vyloučila ze soutěží z důvodu rovného přístupu k šanci na výhru vůči ostatním účastníkům nebo které porušily tyto Všeobecné podmínky.

4. Způsoby účasti ve spotřebitelských soutěžích

Pro soutěže na adrese www.golfhouse.cz nebo v jiných reklamních médiích společnosti Golf House jsou k dispozici následující možnosti účasti:

a) Účast prostřednictvím e-mailu

Účastník zašle na adresu soutez@golfhouse.cz e-mail, ve kterém uvede řešení nebo písmeno, které je řešením zadání, a název soutěže, své jméno, věk a správnou adresu, aby mohl být informován o případné výhře nebo aby mu mohl být zaslán doplňující dotaz.

Pro určení výherce budou zohledněny pouze ty e-maily, u nichž budou všechny informace úplné a správné.

b) Účast prostřednictvím korespondenčního lístku

Účast v soutěžích prostřednictvím korespondenčního lístku se uskutečňuje zasláním dostatečně ofrankovaného korespondenčního lístku s uvedením adresy odesílatele a názvu soutěže a případně řešení na následující adresu (není-li uvedeno jinak):

GOLF HOUSE s.r.o.

Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9

Heslo: Soutěž

Datum uzávěrky bude oznámeno vždy v průběhu soutěže.

5. Realizace spotřebitelské soutěže

Pokud v soutěži nalezne správné řešení více účastníků, rozhodne se losem.

Účast v soutěži může být podmíněna poskytnutím osobních údajů, jako je příjmení, jméno, adresa, věk a případně telefonní číslo. Se všemi těmito osobními údaji bude společnost Golf House nakládat v souladu s právními předpisy (zejména v oblasti ochrany osobních údajů).

Výherce bude o výhře informován písemně nebo telefonicky. Pokud bude oznámení učiněno telefonicky a výherce nebude možné zastihnout osobně, zanechá společnost Golf House vzkaz, bude-li to technicky možné. Výherce musí do sedmi (7) dnů společnosti Golf House oznámit, zda výhru přijímá. V případě nedodržení této lhůty je společnost Golf House oprávněna vylosovat nového výherce a výhru předat jemu. Nároky na vydání výhry ze strany původně vylosovaného výherce vůči společnosti Golf House jsou vyloučeny.

Nárok na výhru vzniká výhradně obdržením oznámení o výhře ze strany společnosti Golf House nebo jinými osobami pověřenými společností Golf House. Za správnost poskytnutých údajů odpovídá účastník. Osobní údaje musí být pravdivé, jinak bude účastník ze soutěže vyloučen.

Společnost Golf House upozorňuje, že nikdy nevyžaduje, aby výherce soutěže potvrzoval svou identitu zavoláním na zpoplatněnou telefonní linku (tzv. prémiovou službu), nebo prostřednictvím audiotextové služby, služby se sdílenými náklady (tzv. modré linky) nebo podobné zpoplatněné služby. Takové výzvy nepocházejí od společnosti Golf House, a proto se účastníkům soutěže důrazně doporučuje, aby je ignorovali.

Společnost Golf House si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez předchozího upozornění zrušit nebo ukončit. Tuto možnost společnost Golf House využije zejména tehdy, pokud z technických nebo právních důvodů nebude možné zaručit řádné provedení soutěže. Pokud bude takové ukončení soutěže způsobeno chováním účastníka, může od něj společnost Golf House požadovat náhradu vzniklé škody.

6. Výhry

Společnost Golf House nehradí cestovní ani jiné vedlejší náklady vzniklé v souvislosti s výhrou. Neexistuje žádný nárok na náhradní peněžní výplatu věcných výher ani na jejich následnou změnu. Nárok na výhru je nepřenosný.

Společnost Golf House nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené účastníkovi přijetím nebo použitím předaných výher, ledaže zákon stanoví jinak. Nárok na výhru zaniká, pokud ji nelze předat do šesti (6) měsíců od prvního oznámení o výhře z důvodů na straně výherce.

Věcné výhry se v žádném případě nevyplácejí v penězích. To platí i v případě, že výhra již není k dispozici v prezentovaném provedení. Výherce pak obdrží náhradní výhru ve stejné hodnotě nebo poukaz od partnera v hodnotě původní výhry. Poukaz je třeba uplatnit; poukazy se rovněž nevyplácejí v penězích. Nárok na výhru nebo její náhradu nelze postoupit.

a) Věcné výhr

Předmět prezentovaný jako výhra v soutěži nemusí být nutně totožný s vyhraným předmětem. Mohou se vyskytovat odchylky s ohledem na model, barvu apod. Sponzor výhry může vybrat předmět obdobného druhu a kvality, který odpovídá předmětu prezentovanému jako výhra. Věcné výhry (s výjimkou motorových vozidel) a výherní poukázky budou doručeny přímo sponzorem výhry nebo třetí stranou určenou sponzorem výhry prostřednictvím přepravní služby, balíkové služby nebo poštou na adresu uvedenou výhercem.

V případě doručení prostřednictvím přepravní společnosti bude přepravní společnost kontaktovat výherce a dohodne s ním termín doručení. Doručení se obvykle provádí ve všední dny mezi 9:00 a 18:00 hodin. Výherce musí kromě své adresy uvést i náhradní adresu ve svém nejbližším okolí. Výherce souhlasí s tím, že v případě jeho nepřítomnosti bude výhra doručena na tuto náhradní adresu. Pokud přepravní společnost nezastihne výherce na jím uvedené adrese a ani osobu oprávněnou k převzetí výhry na náhradní adrese, zanechá zprávu. Náklady na nové dodání nese výherce.

b) Zájezdy

V případě výher ve formě zájezdů probíhá realizace výhry výhradně v přímém kontaktu mezi výhercem a příslušným partnerem nebo jím pověřenou cestovní kanceláří. Pokud není termín zájezdu uveden již v pravidlech příslušné soutěže, je ke stanovení data zájezdu oprávněn pouze partner nebo organizátor zájezdu. Výherce nemá nárok na konkrétní datum konání zájezdu. Pokud se zájezd neuskuteční v termínu nebo v období stanoveném sponzorem výhry nebo cestovní kanceláří, nárok na výhru zaniká.

Za cestu do výchozího místa zájezdu a zpět (letiště, vlakové nádraží atd.) odpovídá a související náklady hradí výherce, pokud není v pravidlech příslušné soutěže uvedeno nebo výslovně dohodnuto jinak. Totéž platí pro všechny náklady vzniklé během zájezdu (minibar, telefon atd.).

7. Ochrana osobních údajů

Společnost Golf House je správcem osobních údajů účastníků.

Účelem zpracování osobních údajů je provedení soutěže. Zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění toho, k čemu společnost Golf House se vyhlášením soutěže zavázala. Účast v soutěži je smluvním vztahem svého druhu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je tak splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, podle článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“).

Poskytnutí účastníkem jeho osobních údajů je nutnou podmínkou účasti v soutěži.

Společnost Golf House může v jednotlivých případech zpracovávat osobní údaje účastníků pro účely přímého marketingu. Právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem společnosti Golf House [článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR].

Osobní údaje účastníka mohou být předány příslušnému partnerovi soutěže za účelem realizace výhry.

Společnost Golf House nepředává osobní údaje účastníků do třetích zemí (do zemí mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodním organizacím.

Osobní údaje účastníků budou uloženy po dobu trvání soutěže, resp. po dobu určenou v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Účastník má právo na přístup ke svým osobním údajům podle článku 15 GDPR, právo na opravu a výmaz podle článků 16 a 17 GDPR, jakož i právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR. Společnost Golf House na požádání poskytne informace o uložených osobních údajích. Za tímto účelem se účastník obrátí na adresu GOLF HOUSE s.r.o., Skorkovská 1511, Kyje, 198 00 Praha 9, nebo na e-mailovou adresu: zakaznickyservis@golfhouse.cz.

Účastník má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely přímého marketingu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Účastník má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, pevná linka: +420 234 665 111 (ústředna), oficiální WWW: https://www.uoou.cz.

8. Různé

Vymáhání nároku na výhru soudní cestou je vyloučeno. Pokud by některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek bylo nebo se stalo neplatným, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení těchto Všeobecných podmínek. Tyto Všeobecné podmínky může společnost Golf House kdykoli změnit bez předchozího upozornění a bez udání důvodů. Dodatky a vedlejší dohody týkající se podmínek realizace výher musí být uzavřeny písemně, aby byly účinné.

9. Oznámení a podmínky spotřebitelských soutěží na platformách sociálních médií (např. Instagram a Twitter).

9.1 Kromě těchto Všeobecných podmínek se vztah mezi pořadatelem, účastníkem a platformou sociálních médií řídí podmínkami účasti na této platformě sociálních médií a pravidly ochrany osobních údajů platformy. Účastníci nemohou vůči platformě sociálních médií uplatňovat žádné nároky, které vzniknou v souvislosti s používáním soutěžní aplikace nebo účastí v soutěži.

9.2 Účastníci berou na vědomí, že soutěžní aplikace ani soutěž nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány, organizovány ani propojeny s příslušnou platformou sociálních médií.

9.3 Veškeré informace a údaje sdělené nebo získané od účastníků prostřednictvím soutěžní aplikace nebo v průběhu soutěže budou poskytnuty pouze pořadateli, nikoliv příslušné platformě sociálních médií.

9.4 Veškeré dotazy a oznámení týkající se soutěže musí být směřovány na pořadatele, nikoli na platformu sociálních médií.

9.5 Účastník zajistí, aby jím nahraný obsah nebo obsah, na který poskytl odkaz, nebo který vložil, neporušoval platné právní předpisy. Účastník zejména zajistí, aby zveřejněný obsah neobsahoval žádné urážky, nepravdivá tvrzení a neporušoval platné právní předpisy, zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví. Společnost Golf House neodpovídá za žádné z výše uvedených porušení; účastník nese výhradní odpovědnost za jakékoli takové porušení.

10. Podmínky účasti na soutěži probíhající na Facebooku

10.1 Rozsah platnosti / zproštění Facebooku nároků třetích stran

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na všechny soutěže, které jsou pořádány
prostřednictvím zdi na Facebooku na adrese www.facebook.com/golfhouse.cz. Pořadatel přitom eviduje pouze profilové jméno na Facebooku.

Soutěže pořádané prostřednictvím zdi na Facebooku nejsou nijak propojeny se společností Facebook, Inc. ani Facebook Ireland Ltd. Soutěže nejsou společností Facebook sponzorovány, podporovány ani organizovány a nezakládají žádné právní nároky vůči společnosti Facebook. Veškeré informace o soutěžích poskytuje výhradně společnost Golf House jako pořadatel.

10.2 Způsobilost k účasti / účast

Účastí v soutěži přijímá uživatel Facebooku výslovně tyto Všeobecné podmínky.

Zaměstnanci společnosti Golf House a jejích propojených osob nebo partnerů jsou v rámci příslušné soutěže z účasti vyloučeni. Totéž platí pro jejich příbuzné nebo životní partnery.

Účast je možná pouze prostřednictvím osobní registrace na Facebooku (vlastní účet na Facebooku). Dozví-li se pořadatel o technické manipulaci nebo jiném porušení těchto Všeobecných podmínek, vyloučí účastníka ze soutěže. Technická manipulace zahrnuje mimo jiné vícenásobnou registraci jedné osoby nebo účast prostřednictvím automatizované služby zařizující účast v soutěžích. V takových případech může být výhra dodatečně odebrána a vylosován náhradní výherce.

Soutěž začíná okamžikem zveřejnění na stránce společnosti Golf House na Facebooku. Účast je možná pouze do termínu losování. Příslušné termíny jsou uvedeny v informacích o soutěži na stránce společnosti Golf House na Facebooku.

V závislosti na soutěži je možné se zapojit například klinknutím na tlačítko „like“ u příspěvku na stránce na Facebooku, komentářem nebo napsáním zprávy společnosti Golf House jako provozovateli stránky na Facebooku. Kromě toho pořadatel příležitostně pořádá kreativní soutěže, jejichž cílem je určit vítěze. Pro účast v takových soutěžích je nutné, aby účastník předem nahrál fotografii/obrázek nebo text na facebookovou stránku společnosti Golf House.

Na tyto příspěvky se vztahují další podmínky: Nahraná fotografie/obrázek nebo zveřejněný textový příspěvek nesmí porušovat práva třetích stran. Může se proto jednat pouze o fotografie/obrázky nebo texty, které účastník pořídil nebo vytvořil sám. Na fotografiích nesmí být zejména zobrazeny osoby, které s tím nevyslovily souhlas, ani díla třetích stran (architektura, umění, obchodní značky atd.), pokud k nim existují autorská práva a/nebo práva podobná právům autorským a neexistuje povolení k jejich použití pro tento účel.

Nahrané fotografie/obrázky nebo zveřejněné texty (např. básně) nesmí obsahovat žádný protiprávní obsah nebo obsah v rozporu s dobrými mravy, např. obsah pornografický, pobuřující, proti lidskosti nebo jakkoli jinak odporující obecnému pojetí slušnosti.

V případě porušení těchto pravidel nese účastník odpovědnost za případné porušení platných právních předpisů a případnou újmu způsobenou třetím stranám, včetně nákladů spojených s uplatněním pohledávky.

Nahráním fotografie/obrázku účastník vyslovuje souhlas s tím, že fotografie/obrázek může být zveřejněn ve fotoalbu společnosti Golf House na Facebooku se jménem účastníka (nebo názvem jeho profilu na Facebooku). Fotografie bude použita pouze v souvislosti se soutěží. Účastník si je však vědom toho, že zveřejněné fotografie/obrázky nebo texty mohou být také předmětem diskusí a mohou být na ně uváděny odkazy prostřednictvím webových stránek společnosti Golf House a třetích stran na sociálních sítích (zejména na Facebooku).

Účastník uděluje společnosti Golf House bezúplatně oprávnění (licenci) k reprodukci a šíření fotografie/obrázku bez časového nebo prostorového omezení, jakož i na jejich vkládání a uchovávání v elektronických databázích (Facebook, Google Image Search a všechny služby spojené s těmito médii), elektronických datových sítích, telefonních službách atd. a na její zpřístupnění velkému počtu uživatelů prostřednictvím digitální nebo jiné technologie ukládání a přenosu tak, aby mohli tyto obrázky okamžitě individuálně zobrazit pomocí televizoru, počítače, mobilního telefonu včetně všech způsobů přenosu (kabel, rozhlas, mikrovlny, satelit) a všech metod (GSM, UMTS atd.) i včetně všech protokolů (např. TCP/IP, http, WAP, HTML, XML atd.). Pořadatel si vyhrazuje právo nezveřejnit fotografie/obrázky nebo jiné příspěvky, případně je upravit a zveřejnit pouze ve zkrácené nebo upravené podobě, pokud tím nedojde ke zkreslení významu nebo obsahu.

Konkrétní kroky, které jsou v jednotlivých případech nutné k účasti v soutěži na stránce společnosti Golf House na Facebooku, jsou obsaženy v popisu soutěže na příslušné zdi.

Účast po uplynutí termínu konání soutěže je vyloučena. Rozhodující je elektronicky protokolované přijetí pořadatelem. Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické závady, např. za výpadky telefonní sítě nebo serveru, které by znemožnily včasnou účast.